കൊൽക്കത്ത: ഉള്ളിക്കാണോ സ്വർണ്ണത്തിനാണോ വില കൂടുതൽ എന്ന ചർച്ച സജീവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ്. ബം​ഗളൂരുവിൽ ഉള്ളിവില 200 ൽ എത്തിനിൽക്കുകയാണ്. പലരും ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളി ഒഴിവാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമായി ഇനി മുതൽ റേഷൻ കടകൾ വഴി കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഉള്ളി നൽകാനാണ് പശ്ചിമ ബം​ഗാൾ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം.

കൊൽക്കത്തയിലെ സഫൽ ബം​ഗ്ലാ ഔട്ട് ലെറ്റുകൾക്ക് പുറമേ 935 റേഷൻകടകളും 405 ഖദ്യാ സതി വഴിയും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഉള്ളി നൽകാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് ഔദ്യോ​ഗിക വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ചില സ്വാശ്രയ ​ഗ്രൂപ്പുകളെയും ഖദ്യാ സതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. സഫാൽ ബം​ഗ്ലാ സ്റ്റോറുകൾ 59 രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളി നൽകുന്നുണ്ട്. ഇനി 935 റേഷൻ കടകളിലും ഇവ ലഭ്യമാകും. റേഷൻ കാർഡ് ഹാജരാക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു കിലോ ഉള്ളിയാണ് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.