തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ KR 431ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.

ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ  https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന കരുണ്യ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 50 രൂപയാണ്. ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപയും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു:

ഒന്നാം സമ്മാനം Rs. 1,00,00,000/- KO 828847

രണ്ടാം സമ്മാനം Rs :1,000,000/- KM 664708

മൂന്നാം സമ്മാനം Rs :100,000/- KM 686004 KO 432513 KP 214569 KS 386168 KT 508597 KU 674803 KW 799677 KX 790102 KY 123880 KZ 350171 

സമാശ്വാസ സമ്മാനം Rs. 8,000/- KM 828847 KP 828847 KS 828847 KT 828847 KU 828847 KW 828847 KX 828847 KY 828847 KZ 828847

നാലാം സമ്മാനം Rs. 5,000/- 0020  0468  0892  1514  1572  1935  2613  3688  4036  4243  4674  4980  5076  5436  6804  7375  7773  7848  8405  8418  9652

അഞ്ചാം സമ്മാനം Rs. 2,000/- 0163  1719  1860  2081  2346  2709  3199  6173  6208  6761

ആറാം സമ്മാനം Rs. 1,000/- 0030  0553  0816  1048  1137  1149  1221  1410  1830  2052  2133  2338  2537  2833  2935  3317  3568  3740  3941  4644  4961  5597  5648  5904  6014  6796  6811  6854  7179  7260  7355  7406  7553  7714  7946  8458  8545  8955  9654  9837  9869

ഏഴാം സമ്മാനം Rs. 500/- 8960  6364  5041  4170  3979 062

എട്ടാം സമ്മാനം Rs. 100/- 0089  0135  0211  0302  0327  0563  0862  0874  0905  0959  1068  1161  1200  1227  1480  1670  1730  1763  1785  1801  1882  1888  1958  1981  2115  2258  2393  2419  2464  2630  2720  2786  2811  2823  3143  3303  3338  3373  3458  3630  3685  3944  4148  4244  4324  4506  4537  4558  4561  4664  4726  4757  4759  4897  4904  4908  5006  5063  5229  5242  5454  5465  5527  5810  5868  5876  5907  5951  5974  6003  6046  6134  6205  6284  6399  6487  6531  6651  6906  6988  7109  7113  7178  7203  7301  7565  7645  7803  7834  7871  7882  8028  8039  8082  8092  8198  8204  8302  8348  8385  8425  8431  8520  8815  8827  8905  9018  9054  9055  9150  9211  9528  9615  9618  9662  9801  9809  9818  9947  9997