തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ അക്ഷയ എകെ- 465 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.

എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന അക്ഷയ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം[70 Lakhs]

AL 846510

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8000)

AA 846510  AB 846510  AC 846510  AD 846510  AE 846510  AF 846510  AG 846510  AH 846510  AJ 846510  AK 846510  AM 846510

രണ്ടാം സമ്മാനം [5 Lakhs]

AK 284932

മൂന്നാം സമ്മാനം  [1 Lakh]

AA 708644   AB 103264  AC 449887  AD 534589  AE 108029  AF 731835  AG 750398  AH 817927  AJ 377953  AK 372790  AL 815414  AM 273721

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0040  0216  0596  0912  1115  2075  2306  2384  2774  2872  3489  4181  4701  5787  7171  7997  8064  9156

അഞ്ചാം സമ്മാനം (2,000/-)

3121  4371  4771  5058  7105  7290  7523

ആറാം സമ്മാനം (1,000/-)

0258  0363  0601  0796  1007  1301  1866  2302  2442  2666  3137  3256  3305  3411  3511  4574  5608  6266  6467  7173  7587  7910  8204  9140  9935  9961

ഏഴാം സമ്മാനം (500/-)

0158  0427  0453  0467  0806  0998  1276  1337  1374  1473  1478  1729  1752  1846  1873  1999  2105  2281  2360  2546  2715  2734  2789  2830  3136  3213  3323  3977  4099  4238  4264  4517  4920  5084  5179  5188  5503  5809  5828  5862  5887  5995  6106  6403  6561  6960  6976  7266  7314  7357  7369  7467  7488  7741  7960  8463  8837  8901  9120  9169  9217  9403  9429  9851

എട്ടാം സമ്മാനം (100/-)

0019  0031  0067  0119  0141  0257  0299  0394  0493  0761  0786  0937  1000  1079  1107  1184  1193  1265  1280  1294  2108  2143  2164  2208  2287  2355  2485  2517  2524  3037  3069  3100  3163  3198  3286  3292  3450  3461  3545  3821  3826  3838  3898  4089  4102  4103  4205  4401  4467  4500  4520  4530  4545  4576  4784  4799  4825  4918  4981  5105  5136  5196  5426  5550  5553  5556  5867  5871  5888  6135  6178  6179  6312  6346  6398  6401  6434  6469  6474  6497  6526  6566  6587  6738  6890  7111  7137  7200  7308  7472  7550  7579  7859  7884  7902  8187  8217  8231  8280  8409  8589  8611  8680  8816  8934  8937  8962  8979  9038  9161  9300  9383  9507  9531  9546  9549  9583  9791  9927  9995