തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ കെ ആര്‍-459 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ  http://www.keralalotteries.com/ ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന കാരുണ്യ ലോട്ടറിയുടെ വില 40 രൂപയാണ്. 80 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം.

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം[80 Lakhs]

KV 252598

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(8000)

KN 252598  KO 252598  KP 252598  KR 252598  KS 252598  KT 252598  KU 252598  KW 252598 KX 252598  KY 252598  KZ 252598

രണ്ടാം സമ്മാനം[5 Lakhs]

KP 593544

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 Lakh]

KN 157996  KO 461109  KP 129084  KR 235383  KS 115938  KT 119149  KU 315688  KV 508609  KW 128863  KX 472487  KY 563280   KZ 466572

നാലാം സമ്മാനം(5,000/-)

0301  1027  1196  2185  2383  2515  3228  3464  4116  4592  5748  7204  7874  7949  8706  9172  9493  9599

അഞ്ചാം സമ്മാനം (2,000/-)

0045  0189  0712  2071  3324  5229  5523  8032  9354  9467

ആറാം സമ്മാനം (.1,000/-)

0349  1049  2217  2479  2655  2965  3411  3528  3613  3726  3816  4174  4626  9022

ഏഴാം സമ്മാനം(500/-)

0256  0272  0384  0433  0466  0470  0713  0888  1011  1014  1300  1426  1539  2161  2348  2421  2470  2492  2543  2699  2795  3029  3480  3771 3820  3857  3935  4023  4027  4078  4110  4196  4373  4513  4652  4712  4894  5114  5193  5614  5775  6012  6073  6419  6650  6705  6799  6833 6887  7161  7338  7368  7551  7557  7581  7912  7928  8348  8366  8457  8467  8687  8986  9123  9135  9247  9362  9445  9562  9624  9774  9842

എട്ടാം സമ്മാനം (100/-)

0222  0362  0382  0840  0904  0971  1477  1822  2213  2688  3025  3273  4077  4408  4591  5196  5770  6377  6380  6867  6917  7097  7295  7690 7987  8073  8152  8182  8388  8853  9151  9280  9342  9722  9844  5830  6765  9682  4693  3155  3797  1821  6545  7235  0103  6258  0030  6157 0994  6857  5150  7627  9106  9990  4543  7261  1571  7496  7221  1635  9114  3616  3841  9242  8643  3409  3248  1429  1884  7774  2034  3800 9391  6044  5312  9802  9723  6365  7134  8637  8050  5836  7760  3918  7236  8164  0811  5148  6821  3028  7852  4070  8414  7394  5476  0503 8217  7941  9565  5964  8616  6984  6946  5144  1069  4689  7748  8266  7124  6464  4582  6796  1526  7224  8169  6881  5333  7734  2634  6386