തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ പ്ലസ് കെഎൻ -358 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 80 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം[80 Lakhs]

PC 359410

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8,000/-)

PA 359410  PB 359410 PD 359410  PE 359410 PF 359410  PG 359410 PH 359410  PJ 359410 PK 359410  PL 359410  PM 359410

രണ്ടാം സമ്മാനം [10 Lakhs] 

PG 269703

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 Lakh]

PA 295841 PB 787224 PC 327762 PD 243483 PE 716924 PF 820271 PG 835479 PH 163276 PJ 758997 PK 422579 PL 351552  PM 835045

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0236  0516  0799  1432  2545  3044  3306  3426  3508  4405  4882  5219  5439  6155  7815  8240  8908  9429

അഞ്ചാം സമ്മാനം (.1,000/-)

9546  3461  2318  1122  5029  6487  3315  1349  0132  8842  8706  0170  1662  4931  4116  8316  1419  6568  6287  0773  3420  2367  2373  6532  7157  4058  9093  1536  5218  1466  3267

ആറാം സമ്മാനം (500/-)

0014  0042  0103  0136  0218  0257  0342  0391  0505  0550  0570  0706  0762  0898  0899  1212  1542  1993  1994  2005  2097  2100  2270  2276  2389  2437  3042  3141  3177  3312  3331  3386  3412  3510  3521  3566  3572  3665  3690  3836  4008  4154  4317  5117  5704  5756  5831  5904  6036  6079  6222  6250  6338  6626  6686  6739  6917  6930  6997  7096  7328  8186  8244  8318  8391  8502  8577  8610  8617  8716  9258  9270  9444  9811  9853  9996

ഏഴാം സമ്മാനം (100/-)

0029  0047  0118  0168  0266  0336  0383  0411  0649  0732  0775  0908  1074  1204  1245  1285  1368  1552  1595  1794  1938  1945  2019  2073  2129  2139  2267  2332  2453  2651  2707  2727  2755  2876  3006  3084  3226  3245  3350  3374  3535  3670  3705  3811  3820  3943  3981  4069  4201  4215  4281  4335  4466  4544  4557  4713  4748  4759  4804  5014  5017  5144  5186  5204  5256  5270  5299  5306  5429  5695  5808  5884  5993  5995  6009  6028  6201  6291  6410  6563  6648  6790  6829  6877  6903  6935  6950  6953  7090  7154  7170  7274  7299  7390  7444  7566  7763  7820  7841  7915  8194  8197  8204  8257  8416  8435  8615  8746  8941  8951  8976  9236  9335  9354  9356  9558  9622  9632  9637  9973