തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടെയ്മെന്റ് സോണുകളിൽ ഇളവുകൾ നൽകാൻ തീരുമാനം. കൊവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടെയ്മെന്റ് സോണുകളായി മാറിയ ഇടങ്ങളിലാണ് ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചത്.  ഓഫീസുകൾക്ക് തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകി. കടകൾ 7 മുതൽ 4 വരെ പ്രവർത്തിക്കും

തീരദ്ദേശം ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടൻമെന്റ് മാറ്റി കണ്ടൻമെന്റ് സോണാക്കി. മത്സ്യബന്ധനത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ അനുമതി നൽകാനാണ് തീരുമാനം. ക്ലബുകൾ ജിമ്മുകൾ എന്നിവ തുടര്‍ന്നു അടഞ്ഞ് തന്നെ കിടക്കും