എറണാകുളം: മഴയെ തുടർന്ന് മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല ഓഗസ്റ്റ് 16ന് നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവച്ചതായി പരീക്ഷ കൺട്രോളർ അറിയിച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതികൾ പിന്നീട് അറിയിക്കും.