കൊച്ചി: കൊച്ചി കസ്റ്റംസ് ഹൗസിലെ ഹവിൽദാർ രഞ്ജിത്തിനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കസ്റ്റംസ് ഹൗസിലെ വെയർഹൗസിൽ രാത്രി കാവൽ ജോലിക്കുണ്ടായിരുന്നു. കാർപോർച്ചിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നത്തെ തുടർന്നുള്ള ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.