ഇടുക്കി: രാമക്കല്‍ക്കേട് തോവാളപ്പടിയിൽ ഗൃഹനാഥൻ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മരിച്ചു. തോവാളപ്പടി നാരകത്തോട്ടില്‍ സജന്‍(48) ആണ് മരിച്ചത്.  കൃഷിയിടത്തിൽ കാർഷിക ആവശ്യത്തിനായി ഇരുമ്പ് ഏണിയുമായി പോകുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ ഏണി തട്ടുകയായിരുന്നു.