കണ്ണൂർ: മുഴപ്പിലങ്ങാട് കടലില്‍  ഒരാള്‍ മുങ്ങി മരിച്ചു. കല്ലുമ്മക്കായ പറിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. മുഴപ്പിലങ്ങാട് സ്വദേശിയായ പ്രകാശനാണ് മരിച്ചത്.