മുംബൈ: സ്വകാര്യമേഖല ബാങ്കുകളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം, ഭരണം, കോർപ്പറേറ്റ് ഘടന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി റിസർവ് ബാങ്ക് അഞ്ച് അംഗ ഇന്റേണൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചു. 2020 സെപ്റ്റംബർ 30 നകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന സമിതിക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഡയറക്ടർ പി കെ മൊഹന്തി നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് പത്രക്കുറിപ്പിൽ ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി.

പ്രാരംഭ / ലൈസൻസിംഗ് ഘട്ടത്തിൽ പ്രൊമോട്ടർ ഷെയർഹോൾഡിംഗിനായുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും തുടർന്ന് ഷെയർഹോൾഡിംഗ് ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുളള സമയപരിധികളും പാനൽ പരിശോധിക്കും. മാക്രോ -ഇക്കണോമിക്, ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്, സാങ്കേതിക സംഭവവികാസങ്ങൾ എന്നിവ ബാങ്കിംഗിന്റെ ഭാവിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിനാൽ ചലനാത്മക ബാങ്കിംഗ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന്റെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് പറഞ്ഞു.

വ്യക്തികൾക്കോ ​​സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ ​​ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും അവലോകനം ചെയ്യാനും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ശുപാർശകൾ നൽകാനും പാനലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.