ദില്ലി: കൊവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാ ആദായനികുതി റിട്ടേണുകളും കൊടുത്ത് തീർക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനം. 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ആദായനികുതി റീഫണ്ട് ഉൾപ്പടെ എല്ലാ കുടിശ്ശികയും ഉടൻ കൊടുത്ത് തീർക്കാനാണ് ആദായനികുതി വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും ആശ്വാസം നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഈ നീക്കം.

കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി. 14 ലക്ഷത്തോളം നികുതിദായകർക്ക് ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്ന് നികുതി വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. എം‌എസ്‌എം‌ഇ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ലക്ഷത്തോളം ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാ ജിഎസ്ടി, കസ്റ്റം റീഫണ്ടുകളും നൽകാനാണ് ആദായ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.