വിപ്ലവാഗ്നിയിൽ എരിഞ്ഞുതീർന്ന ജീവിതം

Dec 9, 2020, 7:33 PM IST

അർജന്റീനയിൽ ജനിച്ച്, ഡോക്ടർ ബിരുദം നേടി, യാത്രക്കിടെ കണ്ടുമുട്ടിയ മനുഷ്യരുടെ വേദനകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സായുധ വിപ്ലവത്തിന്റെ പാത തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ എരിഞ്ഞൊടുങ്ങിയ ഒരു യഥാർത്ഥ സമരസഖാവ്. ഏർണസ്റ്റോ 'ചെ' ഗുവേര എന്ന മനുഷ്യസ്നേഹിയായ കമ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നാൾവഴികളിലൂടെ

Video Top Stories