തമിഴകത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം : കഥ ഇതുവരെ

<p>തന്തൈ പെരിയാറിന്റെ ബ്രാഹ്മണ വിരോധത്തിൽ തുടങ്ങി, അണ്ണാ ദുരൈയുടെ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റത്തിൽ വളർന്ന്, ഇപ്പോൾ സീമാൻറെ 'നാം തമിളർ കച്ചി'യിൽ എത്തിനിൽക്കുന്ന തമിഴ്‌നാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം.</p>
Nov 20, 2020, 9:55 PM IST

തന്തൈ പെരിയാറിന്റെ ബ്രാഹ്മണ വിരോധത്തിൽ തുടങ്ങി, അണ്ണാ ദുരൈയുടെ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റത്തിൽ വളർന്ന്, ഇപ്പോൾ സീമാൻറെ 'നാം തമിളർ കച്ചി'യിൽ എത്തിനിൽക്കുന്ന തമിഴ്‌നാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം.

Video Top Stories