പ്രഭാകരൻ ഒരു തീവ്രവാദിയോ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പോരാളിയോ?

പ്രഭാകരൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം എന്ന് വിളിച്ച, ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാരും ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള 32 രാജ്യങ്ങളും ഭീകരവാദം എന്ന് മുദ്ര കുത്തിയ എൽടിടിഇയുടെ തമിഴ് പുലികൾ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളുടെ കഥ. 

Video Top Stories