മുതിർന്ന പൗരന്മാരോട് കൊവിഡും ലോക്ക്ഡൗണും ചെയ്തത്...

<p>ലോക്ക്ഡൗൺ പലരുടെയും മാനസികാരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധയും കരുതലും വേണ്ട കൂട്ടരാണ് മുതിർന്ന പൗരന്മാർ.&nbsp;</p>
Nov 26, 2020, 12:49 PM IST

ലോക്ക്ഡൗൺ പലരുടെയും മാനസികാരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധയും കരുതലും വേണ്ട കൂട്ടരാണ് മുതിർന്ന പൗരന്മാർ. 

Video Top Stories