തിരുവനന്തപുരം:  2020-21 വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് ബേസിക് ബി.എസ്.സി. നഴ്‌സിംഗ് കോഴ്‌സ് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിച്ചവരുടെ പ്രാഥമിക പരിശോധനവിവരങ്ങൾ (Verified data)  www.lbscentre.kerala.gov.in  ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രേഖകൾ 16ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന്  മുൻപ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. പുതിയ ക്ലെയിമുകൾ(അവകാശവാദങ്ങൾ) നൽകാൻ സാധിക്കില്ല. ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാത്തവരുടെ  ക്ലെയിം/അപേക്ഷ  നിരസിക്കും. ഫോൺ:   0471-2560363,364.