മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ റെയിൽ‌വേ കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപ്പറേഷൻ (ഐ‌ആർ‌സി‌ടി‌സി) ഡിസംബർ പാദത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നികുതി ഒഴിച്ചുളള ലാഭം 206 കോടി രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 73.6 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 2018 ഡിസംബറിൽ 435 കോടി രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 716 കോടി രൂപയായി.

ഓഹരി ഒന്നിന് 10 ഡോളർ ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു.