സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷ: സൌത്ത് പോള്‍ വാള്‍ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നില്‍ക്കുന്നു ?

First Published Mar 23, 2021, 7:55 PM IST

ന്ത്യന്‍ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പദവികളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയായ സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷയ്ക്കായി ഏഷ്യാനെറ്റ് ഓണ്‍ലൈനും അമൃത ഐഎഎസ് അക്കാദമിയും ചേര്‍ന്നൊരുക്കുന്ന ചോദ്യമാതൃകയുടെ പതിനാറാം ഭാഗം.