തണുപ്പ് കാലത്ത് ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്

First Published Jan 17, 2021, 2:56 PM IST

രോഗങ്ങൾ അതിവേഗം പടരാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയമാണ് തണുപ്പ് കാലം. മനുഷ്യനിലെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുർബലമാകുന്ന സമയമാണിത്. ഈ സമയത്ത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ, ഈ തണുപ്പ്കാലത്ത് പ്രതിരോധശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അറിയാം...