ബിഗിലേ... ടാക്സ് മുഖ്യം ബിഗിലേ...; നടന്‍ വിജയിയുടെ മാരത്തോണ്‍ കസ്റ്റഡിയും പിന്നെ ട്രോളും

First Published 6, Feb 2020, 4:07 PM IST

അധികാരമാണ് വിഷയം. അധികാരമുള്ളവര്‍ക്കെതിരെ എതിര്‍വാ ഉയര്‍ത്തിയാല്‍ പല തരത്തിലും നിങ്ങള്‍ക്കെതിരെ അന്വേഷണമുണ്ടാകും. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംഭവവും അല്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തുന്ന അന്വേഷണം പ്രധാനമായും നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകും. അതായത്, ഇന്ത്യയിലെ കോടിശ്വരന്മാരില്‍ എത്രപേര്‍ കൃത്യമായി നികുതി അടയ്ക്കുന്നുവെന്ന് അധികാരിക്കറിയാം എന്ന് ചുരുക്കം. അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ ഈ നികുതി അടവിന് 'ഒരു റിലാക്സ്' കിട്ടും, അധികാരിക്കെതിരെ തിരിയുന്നത് വരെ. അധികാരത്തിനെതിരെ നിങ്ങളുടെ നാവുയര്‍ന്നാല്‍.... ദേ ഇത് പോലെ വിളിക്കാം .... ബിഗിലേ... ടാക്സ് മുഖ്യം ബിഗിലെ.. കാണാം തമിഴ് നടന്‍ വിജയും വിജയുടെ കസ്റ്റഡിയും സംബന്ധിച്ച ട്രോളുകള്‍.    

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   @Jilluriyazz07, ട്വിറ്റര്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : @Jilluriyazz07, ട്വിറ്റര്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ak Hi L, ട്രോള്‍ പെളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ak Hi L, ട്രോള്‍ പെളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Akshay Gopan, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Akshay Gopan, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Albin Thimas Cartoonist, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Albin Thimas Cartoonist, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Anil Viswanathan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anil Viswanathan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Anish Monai‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anish Monai‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ayyoob Hamsa, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ayyoob Hamsa, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Deepthi Joseph, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Deepthi Joseph, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Dipin Mohan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Dipin Mohan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Faisal Mammi, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Faisal Mammi, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Hari mani, ട്രോള്‍ പെളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Hari mani, ട്രോള്‍ പെളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Jishnu Narayanan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jishnu Narayanan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jishnu Narayanan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jishnu Narayanan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Jishnu Narayanan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jishnu Narayanan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  maayonvy,  ട്വിറ്റര്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : maayonvy, ട്വിറ്റര്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Manesh KP, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manesh KP, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Manjul Chinnan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manjul Chinnan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ‎MB Sajish‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ‎MB Sajish‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Mohammed Asif M‎, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mohammed Asif M‎, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Munavir Kv , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Munavir Kv , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sreejith Vijayan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sreejith Vijayan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sreekanth Muraleedharan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sreekanth Muraleedharan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Stephan Nedumpally, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sumjad Haneefa‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sumjad Haneefa‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Vipin VR‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vipin VR‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Vipin VR, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vipin VR, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ആരതി അജയൻ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ആരതി അജയൻ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ആരതി അജയൻ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ആരതി അജയൻ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   മൈത്രേയൻ തർക്കോവസ്കി, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : മൈത്രേയൻ തർക്കോവസ്കി, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   റൈസ ഖൈസന്റേ കുഞ്ഞമ്മ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : റൈസ ഖൈസന്റേ കുഞ്ഞമ്മ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   സുധി, ട്രോള്‍ പെളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : സുധി, ട്രോള്‍ പെളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shemeer Abubaker, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shemeer Abubaker, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Johan Abraham‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Johan Abraham‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Deepthi Joseph ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Deepthi Joseph ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Bijas Haneefa, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Bijas Haneefa, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sameer K Purayil, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sameer K Purayil, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Vaishakh Mrudula Venugopal ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vaishakh Mrudula Venugopal ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Renjith R‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Renjith R‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Manumon KC, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manumon KC, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Shajil Sulthan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shajil Sulthan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Midhun Raj M, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Midhun Raj M, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

loader