വരണ്ട ചർമ്മമാണോ...? ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ...

First Published Apr 7, 2021, 10:45 PM IST

വരണ്ട ചർമ്മം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറെ പ്രയാസമേറിയ കാര്യമാണ്. തണുപ്പുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.  വരണ്ട ചർമ്മം ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് താഴേ പറയുന്നത്...