ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കൂ; വിളർച്ച തടയാം

First Published Mar 14, 2021, 3:49 PM IST

വിളർച്ച ഇന്ന് മിക്കവരിലും കണ്ട് വരുന്ന പ്രശ്നമാണ്. രക്തത്തിലെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ കുറവാണ് വിളര്‍ച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളേയും കുട്ടികളേയുമാണ് ഇതു കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നത്.