നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുന്ന, വിജയിച്ച ഒരാളാണോ? സ്വയം പരിശോധിക്കാൻ ചില സൂചനകൾ...

First Published Apr 19, 2021, 5:15 PM IST

എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരുപോലെ ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സന്തോഷവും വിജയവും, അല്ലേ? ഇവിടെയിതാ ഇത് രണ്ടും നേടിയവരില്‍ നിന്ന് പഠിക്കാന്‍ അവരുടേതായ ചില ശീലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇവ വച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വയവും വിലയിരുത്തല്‍ നടത്താവുന്നതാണ്.