ടിക് ടോക്ക് മാത്രമല്ല, ഹലോയും എക്സെന്‍ഡറും യു ക്യാമും ചൈനീസ് വീഡിയോ കോള്‍ ആപ്പുകളും നിരോധിക്കപ്പെട്ടു

First Published 29, Jun 2020, 10:14 PM

അതിര്‍ത്തിയിലെ സംഘര്‍ഷം ഡിജിറ്റല്‍ പോരാട്ടത്തിലേക്ക്. ചൈനയ്ക്ക് ഡിജിറ്റല്‍ സ്ടൈക്ക് നല്‍കി ഇന്ത്യ 59 ആപ്പുകളാണ് നിരോധിച്ചത്. ടിക് ടോക്കും ഹലോയും എക്സെന്‍ഡറുമടക്കമുള്ള ആപ്പുകള്‍ക്കാണ് നിരോധനം

<p>നിരോധിക്കപ്പെട്ടതില്‍ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ആപ്പ് ടിക് ടോക്കാണ്</p>

നിരോധിക്കപ്പെട്ടതില്‍ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ആപ്പ് ടിക് ടോക്കാണ്

<p>സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ശ്രദ്ദേയമായ ഹലോയും നിരോധിക്കപ്പെട്ട ആപ്പുകളില്‍ പെടും</p>

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ശ്രദ്ദേയമായ ഹലോയും നിരോധിക്കപ്പെട്ട ആപ്പുകളില്‍ പെടും

<p>യു സി ബ്രൗസറും നിരോധിക്കപ്പെട്ട ആപ്പുകളില്‍ പെടും</p>

യു സി ബ്രൗസറും നിരോധിക്കപ്പെട്ട ആപ്പുകളില്‍ പെടും

<p>ഷെയറിംഗ് ആപ്പായ എക്സെന്‍ഡറും നിരോധിക്കപ്പെട്ട ആപ്പുകളില്‍ പെടും</p>

ഷെയറിംഗ് ആപ്പായ എക്സെന്‍ഡറും നിരോധിക്കപ്പെട്ട ആപ്പുകളില്‍ പെടും

<p>ഷെയര്‍ ചാറ്റും രാജ്യത്ത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടു</p>

ഷെയര്‍ ചാറ്റും രാജ്യത്ത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടു

<p>ഓണ്‍ലൈന്‍ ചാറ്റിംഗ് വീഡിയോ കോള്‍ ആപ്പായ ബിഗോ ലൈവും നിരോധിക്കപ്പെട്ട ആപ്പുകളില്‍ പെടും</p>

ഓണ്‍ലൈന്‍ ചാറ്റിംഗ് വീഡിയോ കോള്‍ ആപ്പായ ബിഗോ ലൈവും നിരോധിക്കപ്പെട്ട ആപ്പുകളില്‍ പെടും

<p>സ്ക്രീന്‍ റെക്കോര്‍ഡിംഗിന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡി യു റെക്കോര്‍ഡറും നിരോധിക്കപ്പെട്ട ആപ്പുകളില്‍ പെടും</p>

സ്ക്രീന്‍ റെക്കോര്‍ഡിംഗിന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡി യു റെക്കോര്‍ഡറും നിരോധിക്കപ്പെട്ട ആപ്പുകളില്‍ പെടും

<p>വി ചാറ്റും ഇന്ത്യയില്‍ നിരോധിക്കപ്പെട്ടു</p>

വി ചാറ്റും ഇന്ത്യയില്‍ നിരോധിക്കപ്പെട്ടു

<p>ക്വായി ആപ്പും നിരോധിക്കപ്പെട്ടു</p>

ക്വായി ആപ്പും നിരോധിക്കപ്പെട്ടു

<p>യു ക്യാം ആപ്പും നിരോധിക്കപ്പെട്ടു</p>

യു ക്യാം ആപ്പും നിരോധിക്കപ്പെട്ടു

<p>വിഗോ വീഡിയോ ആപ്പാണ് നിരോധിക്കപ്പെട്ട ആപ്പുകളില്‍ മറ്റൊന്ന്</p>

വിഗോ വീഡിയോ ആപ്പാണ് നിരോധിക്കപ്പെട്ട ആപ്പുകളില്‍ മറ്റൊന്ന്

<p>ബെയ്ഡു മാപ്പും നിരോധിക്കപ്പെട്ട പട്ടികയില്‍</p>

ബെയ്ഡു മാപ്പും നിരോധിക്കപ്പെട്ട പട്ടികയില്‍

<p>നിരോധിക്കപ്പെട്ട ആപ്പുകളുടെ പട്ടിക</p>

നിരോധിക്കപ്പെട്ട ആപ്പുകളുടെ പട്ടിക

loader