'ജയന്റ് വാട്ടർ ബഗ്ഗ്‌' എന്ന മീൻപിടിയൻ പ്രാണി - കാണാം ഏറ്റവും വലിയ പ്രാണികളിൽ ഒന്നിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍

First Published 19, Sep 2020, 12:10 PM

ജയന്റ് വാട്ടർ ബഗ്ഗ് അഥവാ 'വിരലുകടിയൻ' എന്ന പ്രാണി ലോകത്തിലേക്കും വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാണകളിൽ ഒന്നാണ്. വെള്ളത്തിനടിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ ജീവി ഭീകരനായ ഒരു വേട്ടക്കാരൻ കൂടിയാണ്.

<p>അനിമൽ ക്രോസിങ്സ് : ന്യൂ ഹൊറൈസൺസ് എന്ന ഗെയിമിനകത്ത് ഇതിനെ കാണാൻ നല്ല ചന്തമൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷേ, അത്രയ്ക്ക് കൂൾ അല്ല ആശാൻ നേരിട്ട്. ഒരു കടി കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയ പോലെ ഇരിക്കും. സൂക്ഷിച്ചില്ലേൽ ഒരുപാട് വേദന തിന്നേണ്ടി വരും എന്നർത്ഥം.</p>

അനിമൽ ക്രോസിങ്സ് : ന്യൂ ഹൊറൈസൺസ് എന്ന ഗെയിമിനകത്ത് ഇതിനെ കാണാൻ നല്ല ചന്തമൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷേ, അത്രയ്ക്ക് കൂൾ അല്ല ആശാൻ നേരിട്ട്. ഒരു കടി കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയ പോലെ ഇരിക്കും. സൂക്ഷിച്ചില്ലേൽ ഒരുപാട് വേദന തിന്നേണ്ടി വരും എന്നർത്ഥം.

<p>മറ്റുള്ള ഇരപിടിയൻ പ്രാണികളെപ്പോലെ ജയന്റ് വാട്ടർ ബഗ്ഗുകൾക്കും നീളൻ റോസ്ട്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുത്താനുപയോഗിക്കുന്ന കൊമ്പുകളുണ്ട്. ഇതുവെച്ച് ഈ കീടങ്ങൾ ചെടികളുടെ തണ്ടും ഇരകളുടെ ദേഹവും, മനുഷ്യന്റെ കാൽവിരലുകളും ഒക്കെ കുത്തിത്തുളക്കും.</p>

മറ്റുള്ള ഇരപിടിയൻ പ്രാണികളെപ്പോലെ ജയന്റ് വാട്ടർ ബഗ്ഗുകൾക്കും നീളൻ റോസ്ട്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുത്താനുപയോഗിക്കുന്ന കൊമ്പുകളുണ്ട്. ഇതുവെച്ച് ഈ കീടങ്ങൾ ചെടികളുടെ തണ്ടും ഇരകളുടെ ദേഹവും, മനുഷ്യന്റെ കാൽവിരലുകളും ഒക്കെ കുത്തിത്തുളക്കും.

<p>വെള്ളത്തിനടിയിൽ അല്ലാത്തപ്പോൾ തങ്ങളുടെ നീളൻ ചിറകുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പറന്നു നടക്കാനും ഇവയ്ക്കാകും.&nbsp;</p>

വെള്ളത്തിനടിയിൽ അല്ലാത്തപ്പോൾ തങ്ങളുടെ നീളൻ ചിറകുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പറന്നു നടക്കാനും ഇവയ്ക്കാകും. 

<p>മീനുകൾ, കുഞ്ഞൻ പാമ്പുകൾ, വാൽമാക്രി, കുഞ്ഞ് ഒച്ചുകൾ, എന്തിന് ആമകളെ വരെ ജീവികളെയും പിടികൂടി അകത്താക്കുന്ന ഇനമാണ് ശുദ്ധജല ജലാശയങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഈ പ്രാണി.</p>

മീനുകൾ, കുഞ്ഞൻ പാമ്പുകൾ, വാൽമാക്രി, കുഞ്ഞ് ഒച്ചുകൾ, എന്തിന് ആമകളെ വരെ ജീവികളെയും പിടികൂടി അകത്താക്കുന്ന ഇനമാണ് ശുദ്ധജല ജലാശയങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഈ പ്രാണി.

<p><br />
വിരലുകടിയൻ എന്ന പേര് ഇതിന്റെ കാൽവിരൽ കടിച്ചു മുറിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. വല്ലാത്ത വേദന ഈ പ്രാണിയുടെ കടിയേറ്റാൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. പ്രാണികളുടെ കടിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അധികം വേദന തരുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഈ ജയന്റ് വാട്ടർ ബഗ്ഗ് തന്നെയാകും.</p>


വിരലുകടിയൻ എന്ന പേര് ഇതിന്റെ കാൽവിരൽ കടിച്ചു മുറിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. വല്ലാത്ത വേദന ഈ പ്രാണിയുടെ കടിയേറ്റാൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. പ്രാണികളുടെ കടിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അധികം വേദന തരുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഈ ജയന്റ് വാട്ടർ ബഗ്ഗ് തന്നെയാകും.

<p>ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രാണിയാണ്. സ്റ്റിങ്ക് ബഗ്‌സ്, ചീവീടുകൾ, മുഞ്ഞകൾ, പുൽച്ചാടികൾ എന്നിവയൊക്കെ അടങ്ങുന്ന എൺപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന കീടങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരെണ്ണം.</p>

ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രാണിയാണ്. സ്റ്റിങ്ക് ബഗ്‌സ്, ചീവീടുകൾ, മുഞ്ഞകൾ, പുൽച്ചാടികൾ എന്നിവയൊക്കെ അടങ്ങുന്ന എൺപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന കീടങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരെണ്ണം.

<p>Belostomatidae &nbsp;എന്ന പ്രാണികുടുംബത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഈ വാട്ടർ ബഗ്ഗുകളും. അമേരിക്കയിലാണ് ഇവ ഏറ്റവും അധികമായി കണ്ടുവരുന്നത്.&nbsp;</p>

Belostomatidae  എന്ന പ്രാണികുടുംബത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഈ വാട്ടർ ബഗ്ഗുകളും. അമേരിക്കയിലാണ് ഇവ ഏറ്റവും അധികമായി കണ്ടുവരുന്നത്. 

<p>വെള്ളത്തിനടിയിൽ സദാ നേരം ചെലവിടുന്ന ഈ പ്രാണി നാലിഞ്ച് നീളം വരെ വളർന്നു വരാറുണ്ട്. മുട്ടയിട്ടാണ് ഈ പ്രാണി പ്രജനനം നടത്തുവന്നത്.</p>

വെള്ളത്തിനടിയിൽ സദാ നേരം ചെലവിടുന്ന ഈ പ്രാണി നാലിഞ്ച് നീളം വരെ വളർന്നു വരാറുണ്ട്. മുട്ടയിട്ടാണ് ഈ പ്രാണി പ്രജനനം നടത്തുവന്നത്.

<p>ഇവയുടെ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള ദേഹം ചുറ്റുമുള്ള കരിയിലകൾക്കും കാലുകൾക്കും ഒപ്പം ലയിച്ച് ഇരകളെ കബളിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.&nbsp;</p>

ഇവയുടെ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള ദേഹം ചുറ്റുമുള്ള കരിയിലകൾക്കും കാലുകൾക്കും ഒപ്പം ലയിച്ച് ഇരകളെ കബളിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. 

<p>ജപ്പാനിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ഭോജ്യം കൂടിയാണ് ഈ ജയന്റ് വാട്ടർ ബഗ്ഗുകൾ. റൈസ് ആൻഡ് സർക്കസ് എന്ന ടോക്കിയോ റെസ്റ്റോറന്റ് ജയന്റ് വാട്ടർ ബഗ്ഗ് അടക്കമുള്ള നിരവധി പ്രാണികളെ അവരുടെ ടേബിളുകളിൽ വിളമ്പാറുണ്ട്.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

ജപ്പാനിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ഭോജ്യം കൂടിയാണ് ഈ ജയന്റ് വാട്ടർ ബഗ്ഗുകൾ. റൈസ് ആൻഡ് സർക്കസ് എന്ന ടോക്കിയോ റെസ്റ്റോറന്റ് ജയന്റ് വാട്ടർ ബഗ്ഗ് അടക്കമുള്ള നിരവധി പ്രാണികളെ അവരുടെ ടേബിളുകളിൽ വിളമ്പാറുണ്ട്. 
 

loader