തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ നിര്‍മല്‍  NR-158 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൊല്ലത്ത് എടുത്ത ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ  https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 60 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. 

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം

Rs :6,000,000/- 
NC 846095 (KOLLAM)

രണ്ടാം സമ്മാനം

Rs :500,000/-
NC 938462 (ALAPPUZHA)

മൂന്നാം സമ്മാനം

Rs.100,000/-
NA 317455 (THRISSUR)
NB 313053 (PALAKKAD)
NC 667799 (KANNUR)
ND 294188 (ERNAKULAM)
NE 303332 (THRISSUR)
NF 154376 (KANNUR)
NG 163153 (IDUKKI)
NH 639031 (PALAKKAD)
NJ 809200 (WAYANAD)
NK 888035 (ERNAKULAM)
NL 126897 (ERNAKULAM)
NM 949726 (KOLLAM)

നാലാം സമ്മാനം

Rs.5,000/-
0273  1281  2849  2888  3847  4106  4512  6595  6691  7748  7896  9749

അഞ്ചാം സമ്മാനം

Rs.1,000/-
0165  1219  1339  2083  2770  2810  2973  3397  3652  3686  3731  3735  4241  5475  5633  5982  6170  6271  6502  6650  6682  6780  7419  7659  7818  7913  8152  8195  8224  8469  8476

ആറാം സമ്മാനം

Rs.500/-
0049  0144  0151  0286  0511  0931  1044  1140  1177  1206  1405  1528  2275  2280  2500  2528  2798  2940  3005  3008  3011  3039  3415  3421  3679  3835  3979  4054  4080  4279  4326  4469  4834  5247  5295  5387  6567  6740  6741  6840  7156  7319  7344  7615  8020  8037  8117  8190  8275  8285  8349  8617  8791  9060  9075  9243  9246  9970  9985  9997

ഏഴാം സമ്മാനം

Rs.100/-
0303  0430  0448  0520  0533  0593  0626  0662  0799  0873  0970  1090  1228  1400  1409  1410  1553  1662  1692  1809  1828  1914  1933  2164  2189  2488  2524  2580  2646  2681  2698  2830  2993  2995  3107  3287  3392  3461  3471  3512  3520  3562  3698  3753  3808  3863  3931  4166  4255  4280  4381  4451  4454  4576  4599  4664  4669  4962  5157  5364  5466  5588  5599  5896  6059  6093  6145  6225  6383  6446  6528  6573  6593  6710  6737  6743  6746  6784  6868  6996  7144  7340  7365  7403  7453  7549  7572  7617  7628  7631  7794  7825  7848  8246  8258  8400  8525  8666  8821  8914  8925  8948  9182  9277  9360  9580  9699  9900