തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ വിൻ വിൻ W-549 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ  https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന വിൻ വിൻ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 30 രൂപയാണ്. 65 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ 

ഒന്നാം സമ്മാനം

WS 196961

സമാശ്വാസ സമ്മാനം

WA 196961,  WB 196961, WC 196961,  WD 196961, WE 196961,  WF 196961, WG 196961,  WH 196961, WJ 196961,  WK196961,  WL 196961

രണ്ടാം സമ്മാനം

WR 763556

മൂന്നാം സമ്മാനം

WN 134069,WO 119021,WP 373778,WR 202040,WS 491265,WT 828412,WU 778260,WV 195925,WW 308966,WX 641632,WY 530197,WZ 900959

നാലാം സമ്മാനം

0099,  1006,  1707,  4856,  6183,  6315,  7127,  7535,  8177,  8969,  9281,  9551

അഞ്ചാം സമ്മാനം

0006,  0766,  1074,  1078,  1148,  1742,  2407,  2535,  2646,  2976,  3185,  3450,  4500,  4939,  5196,  5238,  5309,  5431,  5730,  6416,  6741,  6879,  7748,  8124,  8437,  8781,  8844,  8986,  9333,  9400

ആറാം സമ്മാനം

0290  0391  0398  0425  0752  0819  1174  1285  1301  1308  1514  1659  1798  1925  2296  2395  2454  2460  2529  2592  2904  2926  2933  3599  3762  3856  4240  4333  4450  4678  4733  4863  4864  4924  5070  5080  5879  5936  5948  6097  6517  6589  6690  6828  6903  7024  7296  7864  8090  8381  8537  8550  8563  8707  8850  8899  8903  9070  9115  9727

ഏഴാം സമ്മാനം

0022  0043  0221  0294  0319  0452  0515  0813  1073  1109  1114  1252  1294  1420  1449  1452  1633  1679  1900  2004  2007  2016  2022  2102  2140  2154  2293  2325  2391  2394  2492  2715  2900  2963  3007  3108  3160  3296  3434  3561  3682  3705  3776  3860  4075  4384  4389  4445  4480  4797  4834  5060  5112  5395  5471  5490  5654  5670  5738  5799  5826  5908  5992  6011  6061  6086  6140  6211  6309  6451  6462  6540  6587  6645  6732  6733  6771  6819  6989  7079  7126  7246  7251  7350  7514  7621  8162  8179  8243  8369  8441  8450  8463  8567  8637  8682  8684  8872  9036  9163  9290  9298  9314  9370  9815  9848  9959  9968

Read Also: കാരുണ്യ KR-432 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി

:നിർമൽ NR-157 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 60 ലക്ഷം രൂപ

:കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-300 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ല​ക്ഷം രൂപ

:അക്ഷയ AK-429 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നും രണ്ടും സമ്മാനങ്ങള്‍ പാലക്കാടെടുത്ത ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്