തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ അക്ഷയ AK-429  ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 60 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. 

ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകള്‍ 

ഒന്നാം സമ്മാനം Rs. 6,000,000/-
AG 167848 (PALAKKAD)

രണ്ടാം സമ്മാനം Rs :500,000/-
AB 554072 (PALAKKAD)

മൂന്നാം സമ്മാനം
Rs :100,000/-

AA 243845 (KOTTAYAM)
AB 344446 (ERNAKULAM)
AC 895224 (THRISSUR)
AD 441173 (PALAKKAD)
AE 474894 (THRISSUR)
AF 819390 (KANNUR)
AG 625697 (KOLLAM)
AH 669611 (PALAKKAD)
AJ 934022 (ALAPPUZHA)
AK 293995 (PATHANAMTHITTA)
AL 525940 (KOZHIKKODE)
AM 811044 (KOLLAM)---

നാലാം സമ്മാനം Rs. 5,000/- 
0905  2859  3660  4571  4996  6624  7027  7929  8227  8702  9666  9942

അഞ്ചാം സമ്മാനം-
 Rs. 2,000/- 
3669  4296  5349  5985  6278  9795

ആറാം സമ്മാനം-
Rs. 1,000/-
0149  0734  0855  1356  1536  1691  1716  1883  2679  2873  3013  3905  5516  5760  6868  6959  7098  7747  8079  8300  9176  9281  9365  9738  9880

ഏഴാം സമ്മാനം
Rs. 500/-
0012  0347  0553  0661  1534  1542  1559  1708  1744  1754  1814  2021  2022  2130  2461  3126  3313  3477  3507  3601  3794  3968  4023  4060  4315  4370  4579  5014  5196  5286  5601  5668  6329  6481  6650  6665  6699  6756  6812  7037  7168  7656  7757  9028  9116  9168  9394  9687

എട്ടാം സമ്മാനം
Rs. 100/-
0043  0073  0381  0398  0501  0692  0803  0814  0820  0940  1292  1361  1424  1442  1792  1894  2362  2413  2457  2661  2666  2839  2862  3054  3058  3140  3192  3239  3251  3369  3382  3406  3431  3459  3475  3492  3562  3607  3674  3756  3891  3973  3982  4004  4013  4206  4381  4505  4552  4830  4985  5216  5680  5764  5841  5847  5899  5982  6045  6069  6142  6194  6223  6333  6362  6549  6573  6620  6752  6767  6800  6815  6829  6895  7124  7313  7439  7626  7799  7834  7876  7942  7950  7975  8004  8032  8055  8170  8266  8331  8356  8373  8400  8413  8507  8514  8590  8608  8648  8705  8729  8769  8933  9066  9124  9379  9424  9482  9485  9550  9577  9748