കോഴിക്കോട്: കൊവിഡ് 19 സാമൂഹിക വ്യാപനം തടയുന്നതിൻറെ മുന്നോടിയായി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ആറ് വാർഡുകൾ കൂടി കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ്  സോണായി ജില്ലാ കലക്റ്റർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലെ ഒരു വാര്‍ഡ് കൂടി കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ്  സോണിലായി.  വാർഡ് 21 ചേവായൂർ ആണ് പുതുതായി കണ്ടെന്‍മെന്‍റ്  സോണാക്കിയത്.

കൂടാതെ ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 17 കഴക്കോട്ട്, വാർഡ് 19 ചാത്തമംഗലം എന്നിവ കൌണ, ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 12 ഇരുമ്പോട്ടുപൊയിൽ, അത്തോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 2 കുമുള്ളി, ചേളന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 12 മുതുവാട്കുന്ന് എന്നിവിടങ്ങളാണ് കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ്  സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.