തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന് പുറത്ത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന മലയാളികൾക്ക് നോർക്ക റൂട്സ് നൽകുന്ന എൻആർകെ ഇൻഷുറൻസ് പരിധി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപയാക്കി ഉയർത്തി. അപകട മരണമോ അപകടത്തെ തുടർന്ന് സ്ഥിരമായോ ഭാ​ഗികമായോ അം​ഗവൈകല്യമോ സംഭവിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുക. 

കഴിഞ്ഞ മേയ് മാസം 22 ന് മുൻപ് അം​ഗങ്ങളായവർക്ക് പ്രീമിയം പുതുക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വർധിപ്പിച്ച ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹതയുണ്ടാകും.