മുംബൈ: റിസർവ് ബാങ്ക് ഒരു പുതിയ തരം പ്രീപെയ്ഡ് പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം (പിപിഐ) അവതരിപ്പിച്ചു, ഇത് പ്രതിമാസം 10,000 രൂപ പരിധി വരെ ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം.

“ചെറിയ മൂല്യമുള്ള ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റുകൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നതിനും ഉപയോക്തൃ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുതിയ തരം സെമി- ക്ലോസ്ഡ് പിപിഐ അവതരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു” റിസർവ് ബാങ്ക് ചൊവ്വാഴ്ച സർക്കുലറിൽ പറഞ്ഞു. 

അത്തരം സംവിധാനത്തില്‍ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന മൂല്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങളാണ് പിപിഐകൾ. സർക്കുലർ അനുസരിച്ച്, അത്തരം പിപിഐകൾ ഹോൾഡറുടെ മിനിമം വിശദാംശങ്ങൾ നേടിയ ശേഷം ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഇതര 'പിപിഐ ഇഷ്യു ചെയ്യുന്നവർ' നൽകും.

“ഏത് മാസത്തിലും അത്തരം പിപിഐകളിൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന തുക 10,000 രൂപയിൽ കവിയരുത്, സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ലോഡ് ചെയ്ത ആകെ തുക 1,20,000 രൂപയിൽ കവിയരുത്,” സർക്കുലർ അറിയിച്ചു.

"അത്തരം പി‌പി‌ഐകളിൽ ഏത് സമയത്തും കുടിശ്ശികയുള്ള തുക 10,000 രൂപയിൽ കവിയരുത്". സർക്കുലർ അനുസരിച്ച്, പി‌പി‌ഐ ഇഷ്യു ചെയ്യുന്നവർ "ഏത് സമയത്തും ഉപകരണത്തില്‍ ഇടപാട് നിര്‍ത്തുന്നതിന് ഒരു ഓപ്ഷൻ നൽകും, കൂടാതെ ഫണ്ടുകൾ അടയ്‌ക്കുന്ന സമയത്ത് 'ഉറവിടത്തിലേക്ക് തിരികെ കൈമാറാനും അനുവദിക്കും".

പേയ്‌മെന്റ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് സിസ്റ്റംസ് ആക്റ്റ് 2007 ലെ സെക്ഷൻ 10 (2) ഉപയോഗിച്ചും സെക്ഷൻ 18 പ്രകാരവുമാണ് ഈ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ സർക്കുലർ ഇഷ്യു ചെയ്ത തീയതി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നും ” സർക്കുലർ പറയുന്നു.