ദില്ലി: ഐസിഎസ്ഇ പത്താംക്ലാസിന്‍റേയും ഐഎസ്‌സി പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിന്‍റേയും പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. www.cisce.org എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും എസ്എംഎസ് വഴിയും ഫലമറിയാം. എസ്എംഎസ് വഴി  ഫലമറിയാൻ ഐസിഎസ്ഇ  അല്ലെങ്കിൽ ഐഎസ്ഇ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഏഴക്ക ഐ‍ഡിക്കോഡ് 09248082883 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചാൽ മതി. പത്താം ക്ലാസിൽ 96.21 ശതമാനവും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിൽ 98.51 ശതമാനവുമാണ് വിജയം.