റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ മരണനിരക്കും പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് ആകെ 30 പേരാണ് ഇന്ന് കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം 2181 ആയി. റിയാദ്, ജിദ്ദ, മക്ക, ദമ്മാം,  ഹുഫൂഫ്, ത്വാഇഫ്, ഖത്വീഫ്, അൽമജാരിദ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പുതുതായി മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 2,994 പേർക്ക് പുതിയതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 

രാജ്യത്തെ ആകെ കൊവിഡ് രോഗ ബാധിതരുടെ എണ്ണം 2,29,480 ആയി. 2,370 പേര്‍ കൂടി പുതിയതായി സുഖം പ്രാപിച്ചു. ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 1,65,396 ആയി. 61,903 പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ്. ഇതിൽ 2,230 പേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്. 

പുതിയ രോഗികൾ: റിയാദ് 285, ഹുഫൂഫ്  226, ജിദ്ദ 221, ദമ്മാം 211, മുബറസ് 158, ത്വാഇഫ് 152, മക്ക 88, ഖത്വീഫ് 86, ഹാഇൽ 78, മദീന 77, ഹഫർ അൽബാത്വിൻ 72, അറാർ 66, ഖമീസ് മുശൈത് 62, അബഹ 51,  തബൂക്ക് 50, യാംബു 49, നജ്റാൻ 48, ഖോബാർ 45, സകാക 44, ബുറൈദ 43, അബ്ഖൈഖ് 43, മഹായിൽ 42, അഹദ് റുഫൈദ 35, വാദി ബിൻ ഹഷ്ബൽ 29, ദഹ്റാൻ 29,  സബ്യ 27, റിജാൽ അൽമ 26, അബൂഅരീഷ് 26, അൽജഫർ 25, ബെയ്ഷ് 23, ഉനൈസ 22, ജുബൈൽ 21, സുലൈയിൽ 20, അൽനമാസ് 19, റാസതനൂറ 18, സഫ്വ 17,  അയുൻ അൽജുവ 16, ഖുൻഫുദ 14, സറാത് ഉബൈദ 14, നാരിയ 14, സാംത 14, ഹുത്ത സുദൈർ 14, അൽറസ് 13, അൽഖർജ് 13, റിയാദ് അൽഖബ്റ 12, ദഹ്റാൻ  അൽജനൂബ് 11, തനൂമ 11, സബ്ത് അലായ 11, ദവാദ്മി 11, അൽമദ്ദ 10, ബഖഅ 10, ജീസാൻ 10, തുർബ 9, അൽഅയ്ദാബി 9, മജ്മഅ 9, ബീഷ 8, അൽഖുവയ്യ 8, ഹുത്ത  ബനീ തമീം 8, ഖിൽവ 7, അൽഖുർമ 7, ബലസ്മർ 7, ഖഫ്ജി 7, മുലൈജ 7, മുസാഹ്മിയ 7, റാനിയ 6, തബാല 6, ദുർമ 6, ഹുറൈംല 6, ഖൈബർ 5, ഖൈസൂമ 5, അൽഗസല  5, ദർബ് 5, അൽലൈത് 5, റുവൈദ അൽഅർദ 5, അൽഖുറ 4, അൽഹമാന 4, മിദ്നബ് 4, അൽബാറക് 4, ഖുറയാത് അൽഉൗല 4, അൽറയ്ത 4, ഖുലൈസ് 4, റഫ്ഹ 4, വാദി  ദവാസിർ 4, തബർജൽ 3, ഹനാഖിയ 3, അൽബദ 3, ബുഖൈരിയ 3, അൽസഹൻ 3, ഉറൈറ 3, യദമഅ 3, അൽറയിൻ 3, റഫാഇ അൽജംഷ് 3, റൂമ 3, അൽഅയൂൻ 2,  അഖീഖ് 2, ബൽജുറഷി 2, വാദി അൽഫറഅ 2, മുസൈലിഫ് 2, അൽഖറഇ 2, അൽമുവയ്യ 2, ഖിയ 2, ഉമ്മു അൽദൂം 2, അൽഹർജ 2, അൽദായർ 2, ഹബോന 2, മഖ്വ 1,  മൻദഖ് 1, ദൂമത് അൽജൻഡൽ 1, മഹദ് ദഹബ് 1, ദരീയ 1, ഖുസൈബ 1, അൽഖുറയാത് 1, അൽഖൂസ് 1, മൈസാൻ 1, അൽബഷായർ 1, സൈഹാത് 1, അൽസഫീരി 1,  സുലൈമി 1, അൽമുവസം 1, തുവാൽ 1, ഫർസാൻ 1, റാബിഗ് 1, ദറഇയ 1, അൽഖാസ്വറ 1, മറാത് 1, തുമൈർ 1, വുതെലൻ 1, അൽബദ 1, തൈമാ 1, ഉംലജ് 1.