നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തി യുകെ; പക്ഷേ 'സെക്സ് വിലക്കിന്' മാറ്റമില്ല

<p>യുകെ അടുത്ത ഘട്ട ലോക്ക്ഡൗണിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതിയോടുകൂടി കൂടുതൽ ഇളവുകളോടുകൂടിയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളാകും രാജ്യത്തുണ്ടാവുക.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
Dec 1, 2020, 4:21 PM IST

യുകെ അടുത്തഘട്ട ലോക്ക്ഡൗണിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതിയോടുകൂടി കൂടുതൽ ഇളവുകളോടുകൂടിയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളാകും രാജ്യത്തുണ്ടാവുക. 
 

Video Top Stories