തോൽക്കും മുമ്പ് ‘ഇങ്ങ് വരണം’,തോറ്റ ശേഷം ‘ഞാൻ തോറ്റിട്ടില്ല!’

‘കോർപ്പറേഷൻ ഇങ്ങ് വരണം’. വന്നില്ല, പോയി!. തോൽക്കും മുമ്പും ശേഷവും! കാണാം ഗം...

Video Top Stories