കൊവിഡ് ഇന്ത്യ വിട്ടു,കാരണം ഇതാണ്!

കൊവിഡ് ഇന്ത്യ വിട്ടു,കാരണം ഇതാണ്, ശാസ്ത്രലോകത്തെ പോലും അമ്പരപ്പിക്കുകയാണ് ഗുജറാത്തിലെ ചില ടീംസ്. കാണാം 'ഗം'

Video Top Stories