തെരഞ്ഞെടുപ്പെത്തി,കോൺഗ്രസ്സിലെ പതിവ് കലാപരിപാടികളിൽ ചിലത് കാണാം!

<p>തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പെത്തിയതോടെ കോൺഗ്രസ്സിലെ പരസ്യപ്പോരും ആരംഭിച്ചു. അണികൾ മാത്രമല്ല ഇത്തവണ നേതാക്കളും പോരുമായി രംഗത്തുണ്ട്. കാണാം ‘ഗം’.&nbsp;</p>
Nov 28, 2020, 10:01 AM IST

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പെത്തിയതോടെ കോൺഗ്രസ്സിലെ പരസ്യപ്പോരും ആരംഭിച്ചു. അണികൾ മാത്രമല്ല ഇത്തവണ നേതാക്കളും പോരുമായി രംഗത്തുണ്ട്. കാണാം ‘ഗം’. 

Video Top Stories