ഐഎഫ്എഫ്‍കെ പാസ് വിതരണം തുടങ്ങി, മഞ്ജു വാര്യര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‍തു

First Published Dec 8, 2016, 4:58 AM IST

ഐഎഫ്എഫ്‍കെ വേദിയില്‍ മഞ്ജു വാര്യര്‍

ഐഎഫ്എഫ്‍കെ വേദിയില്‍ മഞ്ജു വാര്യര്‍

ഐഎഫ്എഫ്‍കെ വേദിയില്‍ മഞ്ജു വാര്യര്‍

ഐഎഫ്എഫ്‍കെ വേദിയില്‍ മഞ്ജു വാര്യര്‍

ഐഎഫ്എഫ്‍കെ വേദിയില്‍ മഞ്ജു വാര്യര്‍

ഐഎഫ്എഫ്‍കെ വേദിയില്‍ മഞ്ജു വാര്യര്‍

ഐഎഫ്എഫ്‍കെ വേദിയില്‍ മഞ്ജു വാര്യര്‍

ഐഎഫ്എഫ്‍കെ വേദിയില്‍ മഞ്ജു വാര്യര്‍

ഐഎഫ്എഫ്‍കെ വേദിയില്‍ മഞ്ജു വാര്യര്‍

ഐഎഫ്എഫ്‍കെ വേദിയില്‍ മഞ്ജു വാര്യര്‍

ഐഎഫ്എഫ്‍കെ വേദിയില്‍ മഞ്ജു വാര്യര്‍

ഐഎഫ്എഫ്‍കെ വേദിയില്‍ മഞ്ജു വാര്യര്‍