കേരളത്തിനായി കൈകോര്‍ത്ത് 'ഒന്നാണ് നമ്മള്‍'

First Published 29, Dec 2018, 2:59 PM IST

 

ഏഷ്യാനെറ്റും സിനിമ താരസംഘടനയായ അമ്മയും കേരളത്തിന്റെ പുനരധിവാസത്തിനായി കൈകോര്‍ത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച 'ഒന്നാണ് നമ്മള്‍' എന്ന മെഗാ സ്റ്റേജ് ഷോയില്‍ നിന്ന്

ഏഷ്യാനെറ്റും സിനിമ താരസംഘടനയായ അമ്മയും കേരളത്തിന്റെ പുനരധിവാസത്തിനായി കൈകോര്‍ത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച 'ഒന്നാണ് നമ്മള്‍' എന്ന മെഗാ സ്റ്റേജ് ഷോയില്‍ നിന്ന്

ഏഷ്യാനെറ്റും സിനിമ താരസംഘടനയായ അമ്മയും കേരളത്തിന്റെ പുനരധിവാസത്തിനായി കൈകോര്‍ത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച 'ഒന്നാണ് നമ്മള്‍' എന്ന മെഗാ സ്റ്റേജ് ഷോയില്‍ നിന്ന്

ഏഷ്യാനെറ്റും സിനിമ താരസംഘടനയായ അമ്മയും കേരളത്തിന്റെ പുനരധിവാസത്തിനായി കൈകോര്‍ത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച 'ഒന്നാണ് നമ്മള്‍' എന്ന മെഗാ സ്റ്റേജ് ഷോയില്‍ നിന്ന്

ഏഷ്യാനെറ്റും സിനിമ താരസംഘടനയായ അമ്മയും കേരളത്തിന്റെ പുനരധിവാസത്തിനായി കൈകോര്‍ത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച 'ഒന്നാണ് നമ്മള്‍' എന്ന മെഗാ സ്റ്റേജ് ഷോയില്‍ നിന്ന്

ഏഷ്യാനെറ്റും സിനിമ താരസംഘടനയായ അമ്മയും കേരളത്തിന്റെ പുനരധിവാസത്തിനായി കൈകോര്‍ത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച 'ഒന്നാണ് നമ്മള്‍' എന്ന മെഗാ സ്റ്റേജ് ഷോയില്‍ നിന്ന്

ഏഷ്യാനെറ്റും സിനിമ താരസംഘടനയായ അമ്മയും കേരളത്തിന്റെ പുനരധിവാസത്തിനായി കൈകോര്‍ത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച 'ഒന്നാണ് നമ്മള്‍' എന്ന മെഗാ സ്റ്റേജ് ഷോയില്‍ നിന്ന്

ഏഷ്യാനെറ്റും സിനിമ താരസംഘടനയായ അമ്മയും കേരളത്തിന്റെ പുനരധിവാസത്തിനായി കൈകോര്‍ത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച 'ഒന്നാണ് നമ്മള്‍' എന്ന മെഗാ സ്റ്റേജ് ഷോയില്‍ നിന്ന്

ഏഷ്യാനെറ്റും സിനിമ താരസംഘടനയായ അമ്മയും കേരളത്തിന്റെ പുനരധിവാസത്തിനായി കൈകോര്‍ത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച 'ഒന്നാണ് നമ്മള്‍' എന്ന മെഗാ സ്റ്റേജ് ഷോയില്‍ നിന്ന്

ഏഷ്യാനെറ്റും സിനിമ താരസംഘടനയായ അമ്മയും കേരളത്തിന്റെ പുനരധിവാസത്തിനായി കൈകോര്‍ത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച 'ഒന്നാണ് നമ്മള്‍' എന്ന മെഗാ സ്റ്റേജ് ഷോയില്‍ നിന്ന്

ഏഷ്യാനെറ്റും സിനിമ താരസംഘടനയായ അമ്മയും കേരളത്തിന്റെ പുനരധിവാസത്തിനായി കൈകോര്‍ത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച 'ഒന്നാണ് നമ്മള്‍' എന്ന മെഗാ സ്റ്റേജ് ഷോയില്‍ നിന്ന്

loader