സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷാ ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ : ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിച്ച മൌര്യസാമ്രാജ്യം തകര്‍ന്നതെങ്ങനെ ?

First Published 28, Oct 2020, 11:58 AM

ന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്ന പരീക്ഷകളിലൊന്നാണ് സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷ. അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്കിറങ്ങും മുമ്പ് നിരന്തരമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ആവശ്യമാണ്. ഫോര്‍ച്ച്യൂണ്‍ അക്കാദമിയും ഏഷ്യാനെറ്റ് ഓണ്‍ലൈനും ചേര്‍ന്നൊരുക്കുന്ന സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷാ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യവലിയാണിത്. സിവില്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ മാത്രമല്ല, കേരള സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷയെന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് സര്‍വ്വീസ്  (KAS) പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പഠനത്തിനും ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല മറ്റ് മത്സര പരീക്ഷകള്‍ക്കും. അതെ, ചെറിയ ചില കാല്‍വെപ്പുകള്‍ വിലയ മുന്നേറ്റങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകാം. വരൂ, നമ്മുക്കൊന്നിച്ച് മുന്നേറാം. 

<p><span style="font-size:16px;"><strong>Answer: (d)</strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:16px;"><strong>.</strong></span> Mauryan Empire began to decline after the death of Ashoka in 232 BC. The last king was Brihadratha was assassinated in 185 BC-183 BC by his general Pushyamitra Shunga who was a Brahmin.<br />
<span style="font-size:16px;"><strong>.</strong></span><strong> Causes for the decline</strong> - the succession of weak kings<br />
<span style="font-size:16px;"><strong>.</strong></span><strong> Statement 1 is CORRECT. </strong>The religious policy of Ashoka antagonized the Brahmins of his empire. Since Ashoka banned animal sacrifice it stopped the income of Brahmins who received gifts in the form of various kinds of sacrifices made to them.<br />
<span style="font-size:16px;"><strong>.</strong></span> <strong>Statement 2 is CORRECT. </strong>Ashoka was so busy in carrying our religious activities that he seldom paid attention to north-west frontier of Mauryan Empire. The Greeks took advantage of this and set up a kingdom in northern Afghanistan which was known as Bactria. This was followed by a series of foreign invasion which weakened the empire.<br />
<span style="font-size:16px;"><strong>.</strong></span> <strong>Statement 3 is CORRECT.</strong> During Mauryan age a huge expenditure was done on maintaining army and bureaucracy.<br />
The provincial rulers in the Magadhan Empire were often corrupt and oppressive. This led to frequent rebellions against the empire</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Source:</strong></p>

<p>R S Sharma <em>India’s Ancient Past</em></p>

Answer: (d)

 

. Mauryan Empire began to decline after the death of Ashoka in 232 BC. The last king was Brihadratha was assassinated in 185 BC-183 BC by his general Pushyamitra Shunga who was a Brahmin.
. Causes for the decline - the succession of weak kings
. Statement 1 is CORRECT. The religious policy of Ashoka antagonized the Brahmins of his empire. Since Ashoka banned animal sacrifice it stopped the income of Brahmins who received gifts in the form of various kinds of sacrifices made to them.
. Statement 2 is CORRECT. Ashoka was so busy in carrying our religious activities that he seldom paid attention to north-west frontier of Mauryan Empire. The Greeks took advantage of this and set up a kingdom in northern Afghanistan which was known as Bactria. This was followed by a series of foreign invasion which weakened the empire.
. Statement 3 is CORRECT. During Mauryan age a huge expenditure was done on maintaining army and bureaucracy.
The provincial rulers in the Magadhan Empire were often corrupt and oppressive. This led to frequent rebellions against the empire

 

Source:

R S Sharma India’s Ancient Past

<p><span style="font-size:16px;"><strong>Answer: (a)</strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><span style="font-size:16px;">. </span>Statement 1 is CORRECT.</strong> Ramanuja’s worldview accepts the ontological reality of three distinct orders: matter, soul, and God. Like Shankara and earlier Vedanta, he admits that there is nonduality (advaita), an ultimate identity of the three orders, but this nonduality for him is asserted of God, who is modified (vishishta; literally “qualified”) by the orders of matter and soul; hence, his doctrine is known as Vishishtadvaita (“qualified nonduality”) as opposed to the unqualified nonduality of Shankara.<br />
<strong><span style="font-size:16px;">. </span></strong><strong>Statement 2 is CORRECT. </strong>His emphasis on the necessity of religious worship as a means of salvation continued in a more systematic context than the devotional effusions of the Alvars, the 7th–10th century poet-mystics of southern India, whose verse became incorporated into temple worship. This bhakti devotionalism, guided by Ramanuja, made its way into northern India, where its influence on religious thought and practice has been profound.<br />
<strong><span style="font-size:16px;">. </span></strong><strong>Statement 3 is INCORRECT.</strong> The Brahma sutras is a Sanskrit text, attributed to Badarayana, estimated to have been completed in its surviving form sometime between 450 BCE and 200 CE. The text systematizes and summarizes the philosophical and spiritual ideas in the Upanishads.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Source:</strong></p>

<p>https://www.britannica.com/biography/Ramanuja<br />
https://en.wikipedia.org/wiki/Brahma_Sutras</p>

Answer: (a)

 

. Statement 1 is CORRECT. Ramanuja’s worldview accepts the ontological reality of three distinct orders: matter, soul, and God. Like Shankara and earlier Vedanta, he admits that there is nonduality (advaita), an ultimate identity of the three orders, but this nonduality for him is asserted of God, who is modified (vishishta; literally “qualified”) by the orders of matter and soul; hence, his doctrine is known as Vishishtadvaita (“qualified nonduality”) as opposed to the unqualified nonduality of Shankara.
. Statement 2 is CORRECT. His emphasis on the necessity of religious worship as a means of salvation continued in a more systematic context than the devotional effusions of the Alvars, the 7th–10th century poet-mystics of southern India, whose verse became incorporated into temple worship. This bhakti devotionalism, guided by Ramanuja, made its way into northern India, where its influence on religious thought and practice has been profound.
. Statement 3 is INCORRECT. The Brahma sutras is a Sanskrit text, attributed to Badarayana, estimated to have been completed in its surviving form sometime between 450 BCE and 200 CE. The text systematizes and summarizes the philosophical and spiritual ideas in the Upanishads.

 

Source:

https://www.britannica.com/biography/Ramanuja
https://en.wikipedia.org/wiki/Brahma_Sutras

<p><span style="font-size:16px;"><strong>Answer: (d)</strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:16px;"><strong>. </strong></span>Nimbarka was a 13th century philosophical Saint whereas Akbar's time period was 1556- 1605; Saint Kabir was a 15th-century poet whereas Sir Hindi was in the 17th century.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Source: </strong>Ncert 12th pg. 167 https://www.britannica.com/biography/Nimbarka-Indian-philosopher</p>

Answer: (d)

 

. Nimbarka was a 13th century philosophical Saint whereas Akbar's time period was 1556- 1605; Saint Kabir was a 15th-century poet whereas Sir Hindi was in the 17th century.

 

Source: Ncert 12th pg. 167 https://www.britannica.com/biography/Nimbarka-Indian-philosopher

<p><span style="font-size:16px;"><strong>Answer: (d)</strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:16px;"><strong>. </strong></span>The Valley of Flowers national park located in the Chamoli district of Uttarakhand and is known for its meadows of endemic alpine flowers and the variety of flora Situated approximately 3255m above sea level, this splendid park is spread across 87.5 sq. km of land.<br />
<span style="font-size:16px;"><strong>. </strong></span>The valley has three sub-alpines between 3,200m and 3,500m which is the limit for trees, lower alpine between 3,500m and 3,700m, and higher alpine above 3,700m.<br />
<span style="font-size:16px;"><strong>. </strong></span>The rich diversity of species reflects the valley's location within a transition zone between the Zanskar and Great Himalayas ranges to the north and south, respectively, and between the Eastern Himalaya and Western Himalaya flora.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Source:</strong></p>

<p>http://forest.uk.gov.in/pages/view/159-valley-of-flowers-national-park-</p>

Answer: (d)

 

. The Valley of Flowers national park located in the Chamoli district of Uttarakhand and is known for its meadows of endemic alpine flowers and the variety of flora Situated approximately 3255m above sea level, this splendid park is spread across 87.5 sq. km of land.
. The valley has three sub-alpines between 3,200m and 3,500m which is the limit for trees, lower alpine between 3,500m and 3,700m, and higher alpine above 3,700m.
. The rich diversity of species reflects the valley's location within a transition zone between the Zanskar and Great Himalayas ranges to the north and south, respectively, and between the Eastern Himalaya and Western Himalaya flora.

 

Source:

http://forest.uk.gov.in/pages/view/159-valley-of-flowers-national-park-

<p><span style="font-size:16px;"><strong>Answer: (c)</strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:16px;"><strong>. </strong></span>Lakhudiyar caves are located on the banks of Suyal river near Almora of Uttarakhand. It reveals paintings of hunter-gatherers including clothes and domesticated animals.<br />
<span style="font-size:16px;"><strong>. </strong></span>Kupgalluis in Telangana and Pikhlihal in Karnataka, both famous for prehistoric paintings.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Source</strong></p>

<p>Introduction to Indian Arts, Class XI NCERT<br />
&nbsp;</p>

Answer: (c)

 

. Lakhudiyar caves are located on the banks of Suyal river near Almora of Uttarakhand. It reveals paintings of hunter-gatherers including clothes and domesticated animals.
. Kupgalluis in Telangana and Pikhlihal in Karnataka, both famous for prehistoric paintings.

 

Source

Introduction to Indian Arts, Class XI NCERT
 

<p><span style="font-size:16px;"><strong>Answer: (d)</strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:16px;"><strong>.</strong></span> Tej Bahadur Sapru was a prominent member of Liberal Party of India and the President of All India Liberal Federation. KC Neogy was a member of Constituent Assembly and also the Chairman of First Finance Commission. P.C Joshi was the General Secretary of Communist Party of India.</p>

Answer: (d)

 

. Tej Bahadur Sapru was a prominent member of Liberal Party of India and the President of All India Liberal Federation. KC Neogy was a member of Constituent Assembly and also the Chairman of First Finance Commission. P.C Joshi was the General Secretary of Communist Party of India.

<p><span style="font-size:16px;"><strong>Answer: (c)</strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:16px;"><strong>. </strong></span>During Akbar's reign many manuscripts were illustrated, the prominent being Razmnamah, the Persian translation of Mahabharata. It was during Jahangir's reign that manuscripts became less important and individual portraits became more prominent.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Source</strong>:</p>

<p>Pearson Indian history Manual, NCERT 12th Kings, and Chronicles<br />
&nbsp;</p>

Answer: (c)

 

. During Akbar's reign many manuscripts were illustrated, the prominent being Razmnamah, the Persian translation of Mahabharata. It was during Jahangir's reign that manuscripts became less important and individual portraits became more prominent.

 

Source:

Pearson Indian history Manual, NCERT 12th Kings, and Chronicles
 

<p><span style="font-size:16px;"><strong>Answer: (c)</strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:16px;"><strong>. </strong></span>Patna is a Neolithic settlement in Kolhapur district of Maharashtra. (Chalcedony and Jasper tools are also available from the site).<br />
<span style="font-size:16px;"><strong>. </strong></span>Kurnool, Bhimbetka, and Adichanalloor are Palaeolithic settlements in Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, and Tamilnadu respectively.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Source</strong></p>

<p>Our Pasts NCERT, Class VI</p>

Answer: (c)

 

. Patna is a Neolithic settlement in Kolhapur district of Maharashtra. (Chalcedony and Jasper tools are also available from the site).
. Kurnool, Bhimbetka, and Adichanalloor are Palaeolithic settlements in Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, and Tamilnadu respectively.

 

Source

Our Pasts NCERT, Class VI

<p><span style="font-size:16px;"><strong>Answer: (d)</strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:16px;"><strong>. </strong></span><strong>Statement 1 is INCORRECT. </strong>Finance Minister Arun Jaitley, in his Budget speech on February 2 last year, had announced that two defence industrial production corridors will be set up in the country to promote domestic industry base. The government has envisaged building corridors in Uttar Pradesh (Launched last year at Aligarh) and Tamil Nadu (Launched in January 2019 at Chennai - also called the Tamil Nadu Defence Production Quad as the nodal cities form a quadrilateral with one of them at the centre includes Chennai, Hosur, Salem, Coimbatore and Tiruchirappalli as nodes.<br />
<span style="font-size:16px;"><strong>. </strong></span>The idea behind setting up defence industrial corridors is to ensure connectivity among various defence industrial units.<br />
. <strong>Statement 2 is INCORRECT. </strong>Industrial Corridors invite interests from public as well as private industries. The investments from foreign companies too are welcomed. In Tamil Nadu Quad Private companies TVS, Data Patterns and Alpha Designs would make investments of Rs 50 crore, Rs 75 crore and Rs 100 crore, respectively. Lockheed Martin, one of the global security giants, also announced its intention to invest in the corridor.</p>

<p><span style="font-size:16px;"><strong>. </strong></span>Why in News? India inaugurates second Industrial Defence corridor.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Source:</strong></p>

<p>https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/niramala-sitharaman- inaugurates-tamil-nadu-defence-industrial-corridor/articleshow/67609598.cms</p>

Answer: (d)

 

. Statement 1 is INCORRECT. Finance Minister Arun Jaitley, in his Budget speech on February 2 last year, had announced that two defence industrial production corridors will be set up in the country to promote domestic industry base. The government has envisaged building corridors in Uttar Pradesh (Launched last year at Aligarh) and Tamil Nadu (Launched in January 2019 at Chennai - also called the Tamil Nadu Defence Production Quad as the nodal cities form a quadrilateral with one of them at the centre includes Chennai, Hosur, Salem, Coimbatore and Tiruchirappalli as nodes.
. The idea behind setting up defence industrial corridors is to ensure connectivity among various defence industrial units.
. Statement 2 is INCORRECT. Industrial Corridors invite interests from public as well as private industries. The investments from foreign companies too are welcomed. In Tamil Nadu Quad Private companies TVS, Data Patterns and Alpha Designs would make investments of Rs 50 crore, Rs 75 crore and Rs 100 crore, respectively. Lockheed Martin, one of the global security giants, also announced its intention to invest in the corridor.

. Why in News? India inaugurates second Industrial Defence corridor.

 

Source:

https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/niramala-sitharaman- inaugurates-tamil-nadu-defence-industrial-corridor/articleshow/67609598.cms

<p><span style="font-size:16px;"><strong>Answer: (b)</strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:16px;"><strong>. </strong>I</span>n South Africa, Gandhi in opposition to compulsory registration of Indian population under Asiatic Law Amendment Act of the Transvaal government organised non-violent protest which led to passing of Indian Relief Act 1914- which eliminated extra tax on Indian citizens who had not renewed their indentures and recognised validity of Indian marriages.<br />
<span style="font-size:16px;"><strong>. </strong></span>In the Young India article dated 27 Nov ,1920 - “To Every Englishmen In India”, Gandhi quoted his recruiting campaign which was carried out in Kaira District (Gujarat) in support of British Cause in World War I according to the promise made in War Conference of Delhi.<br />
<span style="font-size:16px;"><strong>. </strong></span>As the Salt March ended in month of April 1930, between June and August several Congress Working Committees and leaders were arrested and Congress as a political was declared illegal by the British Administration.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Source:</strong></p>

<p>Bipan Chandra-pg 279</p>

<p>http://www.bb`c.com/travel/story/20190325-the-<br />
birthplace-of-Gandhi’s-peaceful-protest</p>

<p>Bipin Chandra pg. 279</p>

<p>http://www.gandhimanibhavan.org/eduresources/article6.html&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

Answer: (b)

 

. In South Africa, Gandhi in opposition to compulsory registration of Indian population under Asiatic Law Amendment Act of the Transvaal government organised non-violent protest which led to passing of Indian Relief Act 1914- which eliminated extra tax on Indian citizens who had not renewed their indentures and recognised validity of Indian marriages.
. In the Young India article dated 27 Nov ,1920 - “To Every Englishmen In India”, Gandhi quoted his recruiting campaign which was carried out in Kaira District (Gujarat) in support of British Cause in World War I according to the promise made in War Conference of Delhi.
. As the Salt March ended in month of April 1930, between June and August several Congress Working Committees and leaders were arrested and Congress as a political was declared illegal by the British Administration.

 

Source:

Bipan Chandra-pg 279

http://www.bb`c.com/travel/story/20190325-the-
birthplace-of-Gandhi’s-peaceful-protest

Bipin Chandra pg. 279

http://www.gandhimanibhavan.org/eduresources/article6.html