മുഖസൗന്ദര്യത്തിന് ഇതാ മുട്ട കൊണ്ടുള്ള ഫേസ് പാക്കുകൾ

First Published Feb 12, 2021, 1:15 PM IST

മുഖകാന്തിക്കായി പല തരം ഫേസ് പാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോ​ഗിക്കാറുണ്ട്...എന്നാൽ മുട്ട കൊണ്ടുള്ള ഫേസ് പാക്കുകൾ ഉപയോ​ഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ...? മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകളും ചുളിവുകളും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അഞ്ച് തരം മുട്ട കൊണ്ടുള്ള ഫേസ് പാക്കുകൾ പരിചയപ്പെടാം...