അമിതഭാരം കുറയ്ക്കാന്‍ ഡയറ്റിലാണോ? ഈ ഏഴ് ഭക്ഷണങ്ങൾ ശീലമാക്കാം

First Published Apr 7, 2021, 6:58 PM IST

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഡയറ്റും വ്യായാമവും പോലെ തന്നെ ചില ഭക്ഷണങ്ങളും സഹായിച്ചേക്കും. ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ  കുറഞ്ഞ കാർബ് ഭക്ഷണക്രമം പിന്തുടരുന്നത് ശീലമാക്കാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല കലോറി കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആറ് ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് താഴേ പറയുന്നത്...