ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കൂ; നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാം

First Published Feb 27, 2021, 3:30 PM IST

കൊളസ്ട്രോളിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരാണ് ഇന്ന് അധികവും. കൊളസ്ട്രോൾ പ്രധാനമായി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. എൽഡിഎൽ, എച്ച്ഡിഎൽ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലിപോപ്രോട്ടീൻസ് (എച്ച് ഡി എൽ) എച്ച്ഡിഎൽ നല്ല 'കൊളസ്ട്രോൾ' എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടുന്നതിന് ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഭക്ഷണങ്ങളെന്ന് അറിയാം...