ടോര്‍ച്ചടിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി; ഇനി 'കൊറോണേശ്വരന്‍' തുണയെന്ന് ട്രോളന്മാര്‍

First Published 3, Apr 2020, 12:31 PM

കൊറോണയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് അഭിവാദ്യമര്‍പ്പിച്ച് പാത്രം കോട്ടാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ നടുറോടിലിറങ്ങി വീട്ടിലെ മൊത്തം പാത്രവും തല്ലിപ്പൊളിച്ചു. ദേ, ഇപ്പോ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു വീട്ടിനകത്ത് നിന്ന് മെഴുകുതിരി കൊളുത്താന്‍. ഇനി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ എന്തോ... കൊറോണേശ്വരന്‍ തന്നെ തുണ. കാണാം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദീപം കത്തിക്കല്‍ ചലഞ്ച്.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   An Anand‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : An Anand‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Anand Santhosh‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anand Santhosh‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Aneesh Paithini, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Aneesh Paithini, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ar Indrajith Rajendran, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ar Indrajith Rajendran, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ashiq Thottathikulam, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ashiq Thottathikulam, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ashiq Thottathikulam, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ashiq Thottathikulam, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ashraf Lensman, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ashraf Lensman, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Baylin Shibu, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Baylin Shibu, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Deepthi Joseph, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Deepthi Joseph, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Fahad Abdul Azeez‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Fahad Abdul Azeez‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Aswin PC‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Aswin PC‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Farhaan Khader , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Farhaan Khader , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   govind gt, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : govind gt, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Irony Man‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Irony Man‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Irony Man‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Irony Man‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Irony Man‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Irony Man‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Jafeel Chelembra, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jafeel Chelembra, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Jasim Mohammed, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jasim Mohammed, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jasim Mohammed‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jasim Mohammed‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Jishnu Narayanan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jishnu Narayanan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Jithin Govind‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jithin Govind‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  K.G. Pothuwal‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : K.G. Pothuwal‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Kannaki Athira‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Kannaki Athira‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Kannan Subhash Babu , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Kannan Subhash Babu , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Kevin Ayyamkulangara Kochukunjan, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Kevin Ayyamkulangara Kochukunjan, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Kevin Ayyamkulangara Kochukunjan‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Kevin Ayyamkulangara Kochukunjan‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Manesh KP, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manesh KP, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Manoj Chandran‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manoj Chandran‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Midhun Raj M , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Midhun Raj M , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Mk Balamohan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mk Balamohan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Nithin Raj Puthenvilayil ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Nithin Raj Puthenvilayil ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Pranav Ravichandran, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Pranav Ravichandran, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Rahul Madhav, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rahul Madhav, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Rajesh K R Raj, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rajesh K R Raj, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Rocky Bhai Kgf , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rocky Bhai Kgf , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sadhvi CA Cia, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sadhvi CA Cia, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sai Prasad , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sai Prasad , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sai Prasad, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sai Prasad, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sari N , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sari N , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Shanas Kollam, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shanas Kollam, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Sison Mathew, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sison Mathew, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Stalin Nelson, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stalin Nelson, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sudheesh Sudhi‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sudheesh Sudhi‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sudin Soman ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sudin Soman ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sujesh Unni‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sujesh Unni‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sujith, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sujith, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Sunil Raj , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sunil Raj , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Vipin VR, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vipin VR, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Vishnu Radhakrishnan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vishnu Radhakrishnan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Vishnu Sreekumar, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vishnu Sreekumar, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    ஷ்ஷ்ஷ் ந்தோ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ஷ்ஷ்ஷ் ந்தோ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   അന ഇക്കൂസ് ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അന ഇക്കൂസ് ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ആലി ബാബ‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ആലി ബാബ‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ദിൽഷാദ് റോഷൻ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ദിൽഷാദ് റോഷൻ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    മഞ്ജു വിനോദ്, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : മഞ്ജു വിനോദ്, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ഷഫീർ പൈങ്ങോട്, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ഷഫീർ പൈങ്ങോട്, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Renjith R, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Renjith R, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sadhvi CA Cia‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sadhvi CA Cia‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാർ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാർ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Sumod Manjeri, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sumod Manjeri, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : irony man , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : irony man , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Midhun Raj M, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Midhun Raj M, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Midhun Raj M, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Midhun Raj M, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Fahad Abdul Azeez, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Fahad Abdul Azeez, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Midhun Raj M, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Midhun Raj M, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   KP Satheesan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : KP Satheesan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Jithu Jithz‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jithu Jithz‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Samad Kottayam, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Samad Kottayam, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ആരതി അജയൻ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ആരതി അജയൻ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Vishnu K K, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vishnu K K, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

loader