തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ അക്ഷയ AK-431 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാം ബുധനാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന അക്ഷയ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 30 രൂപയാണ്. 60 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം (Rs. 6,000,000/-)

AA 465029

സമാശ്വാസ സമ്മാനം ( Rs. 8,000/- )

AB 465029,  AC 465029, AD 465029,  AE 465029, AF 465029,  AG 465029, AH 465029,  AJ 465029, AK 465029,  AL 465029,  AM 465029

രണ്ടാം സമ്മാനം (Rs :500,000/-)

AD 412598

മൂന്നാം സമ്മാനം (Rs :100,000/-)

AA 683415,AB 711704, AC 484257 ,AD 272603 ,AE 521525 ,AF 286974 ,AG 187804 ,AH 669904 ,AJ 194407 ,AK 563587 ,AL 272338 ,AM 953977

നാലാം സമ്മാനം (Rs. 5,000/- )

1532  1615  2301  2393  4542  7151  7721  8092  8288  8910  9153  9517

അഞ്ചാം സമ്മാനം (Rs. 2,000/- )

2236  2447  2621  6480  8980  9222

ആറാം സമ്മാനം (Rs. 1,000/-)

0003  0907  1235  1410  1633  1671  1874  2315  2581  3293  3468  3642  4530  4614  5013  5168  5343  7494  7690  7707  8173  8307  9439  9572  9605

ഏഴാം സമ്മാനം (Rs. 500/-)

0733  0830  1199  1483  1650  1808  2211  2522  3083  3150  3157  3357  4036  4136  4166  4527  4573  4874  5275  5389  5468  5600  5638  5668  6163  6220  6245  6348  6393  6597  6764  6801  6966  7127  7171  7176  7529  7570  7581  7831  8112  8281  8300  8921  9561  9573  9845  9869

എട്ടാം സമ്മാനം (Rs. 100/-)

0022  0026  0185  0284  0486  0565  0676  0687  0825  1113  1243  1380  1562  1754  1924  2012  2015  2069  2071  2352  2377  2410  2436  2438  2472  2485  2533  2552  2680  2726  2741  3111  3248  3344  3407  3525  3831  3880  3903  3912  3926  3967  4019  4024  4079  4097  4133  4179  4249  4356  4399  4557  4777  4799  4976  5073  5085  5127  5129  5139  5149  5244  5328  5553  5652  5892  5901  6036  6086  6161  6231  6258  6387  6455  6628  6689  6768  7032  7079  7080  7101  7103  7175  7297  7381  7446  7473  7476  7477  7512  7514  7938  7971  8013  8078  8100  8462  8725  8867  8994  9087  9115  9186  9221  9235  9361  9417  9473  9496  9504  9808  9910

Read Also: സ്ത്രീ ശക്തി SS-195 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ

വിൻ വിൻ W-550 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ

കാരുണ്യ KR-433 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി

നിര്‍മല്‍ NR-158 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാംസമ്മാനം കൊല്ലത്ത് എടുത്ത ടിക്കറ്റിന്