ആഘോഷങ്ങളുടെ, ജീവിതത്തിന്റെ തിമിര്‍പ്പുകളുടെ, ആനന്ദങ്ങളുടെ ഒരുശിരന്‍ നാടാണ് ക്യൂബ. ആണും പെണ്ണും ഒരു പോലെ ജീവിതാഘോഷങ്ങളില്‍ മുഴുകിയ, സമൃദ്ധമായ ഒരു രാജ്യം. പഴയ കാറുകളും ജീവിതരീതികളുമൊക്കെയാണ് തെരുവുകളില്‍ നാം കാണുകയെങ്കിലും അതിനപ്പുറമുള്ള ജീവിതം നാമാരും കൊതിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. മനോഹരമായ തെരുവുകള്‍, വീടുകള്‍, തനിമയുള്ള വസ്ത്രധാരണം, നിറപ്പകിട്ടുള്ള ജീവിതങ്ങള്‍, ലഹരിപിടിപ്പിക്കുന്ന വൈകുന്നേരങ്ങള്‍, മഴക്കാലങ്ങള്‍...

പതിറ്റാണ്ടുകളായി ക്യൂബയില്‍ കഴിയുന്ന പ്രമുഖ  ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ ഡെസ്മണ്ട് ബോയിലന്‍ ക്യൂബന്‍ ജീവിതങ്ങളുടെ പകര്‍ത്തിയെഴുത്തുകാരനാണ്. ബ്രിട്ടനില്‍നിന്നും വാര്‍ത്ത ചിത്രങ്ങള്‍ എടുക്കാന്‍ ക്യൂബയില്‍ എത്തിയ ബോയിലന്‍ പിന്നീട് ക്യൂബന്‍ ജീവിതങ്ങളില്‍ ഇഴുകിച്ചേരുകയായിരുന്നു. ബോയിലന്റെ ക്യാമറയില്‍ നിറഞ്ഞത് മുഴുവന്‍ ജീവിതങ്ങളായിരുന്നു. വിവിധ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികള്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ച ശേഷം സ്വതന്ത്ര ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി തുടരുന്ന ബോയിലന്‍ ക്യൂബന്‍ ഇതിഹാസം ഫിദല്‍ കാസ്‌ട്രേയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തു കൂടിയായിരുന്നു. 

ബോയിലന്റെ ഈ ചിത്രങ്ങളില്‍ ക്യൂബയുണ്ട്. അവിടത്തെ ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങളെ മാറ്റിയെഴുതും. ക്യൂബയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍ മാറ്റിക്കുറിക്കും.

വരൂ കാണൂ ക്യൂബയുടെ നാമറിയാത്ത ജീവിതങ്ങള്‍. 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Nov 28, 2016 at 1:09pm PST

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Nov 26, 2016 at 1:21am PST

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Nov 18, 2016 at 5:54am PST

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Sep 26, 2016 at 7:13pm PDT

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Sep 6, 2016 at 3:20pm PDT

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Nov 20, 2016 at 6:23am PST

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Nov 17, 2016 at 4:58am PST

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Nov 15, 2016 at 11:56am PST

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Nov 12, 2016 at 8:16am PST

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Nov 11, 2016 at 6:52pm PST

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Nov 7, 2016 at 6:26pm PST

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Nov 7, 2016 at 1:26pm PST

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Nov 5, 2016 at 3:57pm PDT

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Oct 25, 2016 at 11:20am PDT

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Oct 12, 2016 at 12:35pm PDT

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Sep 28, 2016 at 10:00am PDT

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Aug 22, 2016 at 9:15am PDT

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Aug 11, 2016 at 7:51pm PDT

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Jul 22, 2016 at 11:18am PDT

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Jul 21, 2016 at 3:08pm PDT

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Jul 3, 2016 at 7:22pm PDT

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Jun 12, 2016 at 9:15am PDT

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Jun 9, 2016 at 5:01pm PDT

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Jun 7, 2016 at 6:05pm PDT

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on May 30, 2016 at 10:59am PDT

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on May 21, 2016 at 3:35pm PDT

 

 

 

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on May 17, 2016 at 9:37am PDT

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on May 15, 2016 at 11:17am PDT

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on May 15, 2016 at 2:00pm PDT

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on May 13, 2016 at 8:19pm PDT

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on May 12, 2016 at 9:37am PDT

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on May 12, 2016 at 8:29am PDT

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on May 8, 2016 at 10:19am PDT

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on May 7, 2016 at 8:39am PDT

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on May 1, 2016 at 8:26am PDT

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Mar 12, 2016 at 6:02pm PST

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Feb 24, 2016 at 5:29pm PST

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Feb 7, 2016 at 11:23am PST

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Jan 22, 2016 at 8:14am PST

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Jan 14, 2016 at 7:09am PST

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Dec 2, 2015 at 7:28pm PST

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Nov 4, 2015 at 12:14pm PST

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Oct 28, 2015 at 6:45pm PDT

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Oct 23, 2015 at 7:32am PDT

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Oct 8, 2015 at 1:49pm PDT

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Sep 27, 2015 at 4:05pm PDT

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Aug 16, 2015 at 7:45am PDT

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Jul 9, 2015 at 3:38pm PDT

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Jul 6, 2015 at 11:50am PDT

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Jul 2, 2015 at 11:21am PDT

 

 

A photo posted by Desmond Boylan (@desboylan) on Jun 28, 2015 at 1:49pm PDT