എന്താണ് ഇഐഎ 2020? നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഇന്ന് കൂടി അറിയിക്കാം; പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങള്‍ ഇതൊക്കെ...


സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പിന്തുണയാണ് പരിസ്ഥിതി വിജ്ഞാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാംപെയിന് ലഭിക്കുന്നത്. വലിയ തിരിച്ചടിയുണ്ടാക്കുമെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്താണ് പരിസ്ഥിതി വിജ്ഞാപനം 2020? 


 

Video Top Stories