രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ സത്യത്തില്‍ ആരൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്?


ക്ലാസ്മുറിയിലെ പഠനത്തിന് പകരമാകുമോ കേരളത്തിലെ ഓണ്‍ലൈന്‍ വിദ്യാഭ്യാസം? പുതിയ രീതിയില്‍ ആരൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്? കേരളത്തിന്റെ പുതിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ മോഡലിനെ കുറിച്ച് കഥ നുണക്കഥ പരിശോധിക്കുന്നു.
 

Video Top Stories