ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോക്ഡൗണ്‍;അതുവഴി എന്തൊക്കെ നേടി ഇന്ത്യ?

ലോക്ക്ഡൗണില്‍ നിന്ന് ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് രാജ്യം. ലോകം അഭിനന്ദിച്ച ഇന്ത്യയുടെ പരീക്ഷണം പാളിയോ . ഇനിയും ഇങ്ങനെ തുടരുന്നതില്‍ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടോ ? കാണാം കഥ നുണക്കഥ


 

Video Top Stories